Privacyverklaring

Wanneer u de diensten van het taal-en vertaalbureau RLS Russian Language Support gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van het taal-en vertaalbureau RLS Russian Language Support (verder te noemen RLS), gevestigd te Wouwsestraatweg 88, 4621 JC Bergen op Zoom en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20143597.

RLS respecteer de privacy van alle klanten en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u RLS verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

RLS verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet gebruikt voor mailings of andere commerciële doeleinden.

Met deze privacyverklaring houdt RLS zich aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

RLS verwerkt uw gewone persoonsgegevens conform de wettelijke grondslagen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze wet kunnen wij ons op onderstaande grondslagen beroepen:

Doeleinden van verwerking

RLS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verstrekken van persoonsgegevens

RLS heeft uw gegevens nodig om contact met u op te nemen om uw opdracht te bespreken, om contact met u op te nemen om de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om de administratie te voeren. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan RLS u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met RLS.

Gegevensverzameling en gegevensverwerking

RLS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

De persoonsgegevens worden alleen verzameld door opgaaf van de opdrachtgever. RLS gaat zelf niet actief op zoek naar persoonsinformatie of persoonsgegevens en/of gebruikt geen andere bronnen om ontbrekende persoonsgegevens te achterhalen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten verwerkt RLS de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Bewaren gegevens

RLS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

Met nadruk wijzen wij erop, dat bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens niet worden vastgelegd in onze administratie, maar dat de door u aangeleverde bronteksten en de vertaling wel in ons archief worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving. Met onze accountant sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RLS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

RLS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RLS en heeft u het recht op dataportabiliteit. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@russianlanguagesupport.nl. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevensbeveiliging

RLS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@russianlanguagesupport.nl

Wijzigingen

RLS behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen als wet- en regelgeving of onze dienstverlening daarom vraagt. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

RLS Russian Language Support KvK: 20143597
Wouwsestraatweg 88 4621 JC Bergen op Zoom
Mob. tel.: 06-24738296
E-mail: contact@russianlanguagesupport.nl
Website: www.russianlanguagesupport.nl